หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ: Doctor of Medicine Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทย ชื่อเต็ม:  แพทยศาสตรบัณฑิต
     ภาษาไทย ชื่อย่อ:  พ.บ.
     ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Doctor of Medicine
     ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ:  M.D.

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     แพทยศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร     
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ทั้ง 2 วิทยาเขต (ประสานมิตร และ อ.องครักษ์ จ.นครนายก) โดยมีโรงพยาบาลสมทบที่ร่วมสอนในระดับคลินิก เช่น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลสมทบสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครนายก

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. แพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  2. สามารถต่อยอดเป็นแพทย์ประจำบ้านได้

 

ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ที่

ชื่อ-สกุล

ประจำ
ปีการศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

1

  นายแพทย์วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์

2537

ได้รับรางวัลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

2538

ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเดิน ของกองทุนนายแพทย์ กนกศักดิ์ พูลเกษมในมูลนิธิแพทย์ชนบท

 

 

2539

ได้รับรางวัลเพชรน้ำเอกในวงราชการ โดยสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

 

 

2541

ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

2551

ศิษย์เก่าดีเด่น ของชมรมศิษย์เก่าแพทย์ มศว
ประจำปี 2551

2

  นายแพทย์นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล 

2547

รับพระราชทานรางวัลหน่วยงานที่มีงานสุขภาพจิตดีเด่นระดับประเทศ จากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสฯ ปี 2547

 

 

2548

รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านสาธารณสุขมูลฐานของกองทุนมูลนิธินายแพทย์ไพจิตร  ปวะบุตร

 

 

2552

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

2552

รางวัลเกียรติยศ "อารีย์-สมสวาท" สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จาก นพ.อารีย์ วัลยะเสวี

3

  นายแพทย์รัฐพร  บำรุงผล

2555

ได้รับพระราชทานทุนมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

4

  แพทย์หญิงกานต์สินี  มงคลมาลย์

2556

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในเชิงคุณธรรมจริยธรรม

5

  นิสิตแพทย์อนุวัฒน์  ชาติกิจเจริญ

2556

ได้รับนิสิตแพทย์ดีเด่นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ได้รับโล่แพทยสภา

6

  นิสิตแพทย์ปรัชญา  มานพ

2557

ได้รับรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

7

  นิสิตแพทย์วิทวัส สุรวัฒนสกุล

2558

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตแพทย์ผู้ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 037-395451-5 ต่อ 60414-60415
โทรสาร  037-395460
http://www.med.swu.ac.th/