หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)


ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) 
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Medicine Program (The Joint Medical Programme Srinakharinwirot University and the University of Nottingham, UK)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  แพทยศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  พ.บ. 
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Medicine
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.D.

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     มีการแบ่งการเรียนเป็น 2 ช่วง ในช่วง 3 ปีแรก นิสิตในหลักสูตรฯ จะเรียนรายวิชาในช่วงชั้นพรีคลินิคที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม เมื่อจบการเรียนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับปริญญา Bachelor Degree of Medical Sciences จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม หลักจากนั้นนิสิตจะกลับมาศึกษาต่อจนจบชั้นคลินิคที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีก 3 ปี ร่วมกับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์สาขาต่างๆได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
  2. สามารถศึกษาต่อในระดับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆได้ทั้งในและต่างประเทศ

รางวัลเชิดชูเกียรติ 

  1. นายตลันต์ เทพอารีย์ ชนะเลิศการแข่งขัน the symptom (เกมหมอ ยอดนักสืบ)
  2. นายสรวิศ โอสถาพันธ์ เข้ารอบผู้สมัครเข้ารับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2558

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ (เป็นข้อกำหนดของการเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

          2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่าได้แล้ว หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

กลุ่มที่ 2 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ
มีใบแสดงผลการเรียน (transcript) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมจากต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัครด้วย
      

          3. ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสอบตรง โดยจัดการสอบเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ การสอบทักษะทางการเรียน ผู้ที่สามารถสอบผ่านทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร ตามจำนวนรับในแต่ละปีการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

งานบริการศึกษา
หลักสูตรโครงการร่วมฯ คณะแพทยศาสตร์

โทร. (02) 649-5000 ต่อ 14919
http://jointmd.medicine.swu.ac.th/