หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Pharmacy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  เภสัชศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ภ.บ.
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Pharmacy
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Pharm.D.

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

 1. วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)
 2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)

จุดเด่นของหลักสูตร
     
เภสัชศาสตร์เป็นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตยา การควบคุมคุณภาพยา การเก็บรักษาตลอดจนการกระจายยา นอกจากนี้ยังเรียนรู้การใช้ยารักษาโรค ข้อควรระวังและอันตรายจาการใช้ยา เป็นต้น โดยใช้เวลาศึกษา 6 ปี โดยในชั้นปีที่ 6 นิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกต่างๆ  ตามวิชาเอก

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เภสัชกรโรงพยาบาล
 2. เภสัชกรชุมชน
 3. เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา
 4. เภสัชกรด้านการผลิตยา
 5. เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
 6. เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก
 7. เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
 8. เภสัชกรด้านการตลาดยา
 9. เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 10. เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์)
 11. เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     รับตรง

 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีคะแนนยื่นครบองค์ประกอบตามประกาศการรับสมัครรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     สอบผ่านระบบกลาง Admissions
     
คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สอท)

ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 037-395094-5 ต่อ 21544
http://pharmacy.swu.ac.th/