หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Integrated Tourism Management 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Arts (Integrated Tourism Management)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.A. (Integrated Tourism Management)

ชื่อเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ และทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
   2. สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 
   3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณในการปฏิบัติงานการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ สามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้จัดนำเที่ยว มัคคุเทศก์
   2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
   3. พนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจไมซ์ (MICE)

รางวัลเชิดชูเกียรติ

     นางสาวฐิตารีย์ จารุเกษตรวิทย์, นางสาวพรรณวดี สอาดเอี่ยม และนายภาณุชัร มงคลศยาธร นิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     น.ส.วรัญญา เผือกสวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ได้รับ "รางวัลความคิดสร้างสรรค์" ในโครงการเปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรมการแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม Phra-Nakhon Flair Bartender Competition 2015 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่สมัครเรียน
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถาม

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โทร. 0-2649-5000  ต่อ 11308
http://ece.swu.ac.th/new%20serve%20ECE%2051054/index.html