หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Evaluation Methodology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการการประเมิน)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วท.ม. (วิทยาการการประเมิน)        
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Science (Evaluation Methodology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.S. (Evaluation Methodology)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร     
     สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีชื่อเสียงยาวนานด้านการประเมิน รวมทั้งคณาจารย์ต่างก็มีประสบการณ์ด้านการประเมินที่หลากหลาย จึงเป็นการรับประกันได้ว่านักประเมินที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรนี้จะมีทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์จากการได้ปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่มีความต้องการบุคลากรด้านการประเมินได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักประเมินสาขาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. นักวิชาการด้านการประเมิน
  3. ผู้สอนในสถานศึกษา
  4. นักทรัพยากรบุคคล
     

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 
และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต


 

ติดต่อสอบถาม

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
โทรศัพท์ 02-649-5019
http://eptb.swu.ac.th/