หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Applied Psychology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ชื่อย่อ:  ศศ.ม. (จิตวิทยาประยุกต์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ชื่อเต็ม:  Master of arts(Applied Psychology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อย่อ:  M.A. (Applied Psychology)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
   ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     1. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทำวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ในด้านการปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพและการทำงานในองค์กร โดยเน้นจิตวิยาเชิงบวกอย่างมีจรรยาบรรณเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
     2. มีความสามารถเป็นนักพัฒนาเพื่อช่วยเหลือบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน  ในด้านการปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพและการทำงานในองค์กร

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. นักทรัพยากรบุคคล หรือตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านบุคลากร เหมาะสำหรับผู้ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
     2. นักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานพินิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล/ฟื้นฟูผู้รับบริหารที่มีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภายจิต เหมาะสำหรับผู้ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาสุขภาพ และจิตวิทยาชุมชน
     3. ครู อาจารย์ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เหมาะสำหรับผู้ที่เลือกเรียนในกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาสุขภาพ และจิตวิทยาการเรียนรู้
     4. ผู้สอนและนักวิจัยด้านจิตวิทยา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เหมาะสำหรับผู้ที่เลือกเรียนในทุกกลุ่มวิชา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เรียนวิชาจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือได้สอบผ่านพื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด หรือต้องเข้ารับอบรมโครงการปรับพื้นฐานความรู้ทางจิตวิทยาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
     2. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
     3. ผู้สม้ครต้องมีผลการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร  02-649-5000 ต่อ 12428,12429,12430,15730
http://grad.swu.ac.th