หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Applied Psychology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อเต็ม:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ชื่อย่อ:  ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ชื่อเต็ม:  Doctor of Philosophy (Applied Psychology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อย่อ:  Ph.D. (Applied Psychology)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา (Concentration Area) ได้แก่

  1. แขนงวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
  2. แขนงวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้
  3. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

จุดเด่นของหลักสูตร
     
หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์สร้างโดยยึดฐานคิดของการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งมีฐานที่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ให้เป็นผู้ที่ตระหนักรู้และเข้าใจตนเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม และมีหน้าที่พัฒนาตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกาย อารมณ์ (จิต) สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อประโยชน์สุขของตนและสามารถแผ่ขยายยังประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งแนวทางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์นั้นต้องอาศัยฐานความรู้จากศาสตร์สาขาจิตวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นระบบ
     
จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการคิด  และพฤติกรรมของบุคคล วิชาการในศาสตร์นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในยุคหลังปี ค.ศ. 1998  คือสาขาจิตวิทยาที่เน้นการเข้าใจบทบาท การทำงานของความคิด จิต ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และความสุข ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มจิตวิทยาเชิงบวก (positive psychology) ที่ศึกษาเพื่อให้รู้เกี่ยวกับตนเอง (self knowledge) การเข้าใจปรากฏการณ์อย่างลึกซึ้ง การใช้เหตุผลและคุณธรรมเพื่อการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคำนึงถึงความสุขของคนหลายคนว่าสำคัญกว่าความสุขของตน นอกจากองค์ความรู้ในประเด็นที่กล่าวมานี้จะมีผู้สร้างทฤษฎีและทำวิจัยอย่างต่อเนื่องในสังคมตะวันตกแล้ว องค์ความรู้ที่มีในประเทศไทย และประเทศในภาคพื้นเอเชีย จะถูกนำมาเรียนรู้ ตีความและใช้ในการวิจัยของหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ การใช้จิตวิทยาในสาขาดังกล่าวนี้จะทำให้บุคคลเข้าใจตนเอง และมีความสุขที่จะนำมาสู่การสร้างความสุขให้แก่คนรอบข้างและสังคม
     
ขอบข่ายของหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์นี้  จะเป็นการเรียนรู้และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ในสถานการณ์และช่วงเวลาต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานในองค์กร ภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความแตกต่างกัน 3 บริบท ได้แก่ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรทางการศึกษา และองค์กรเพื่อการบริการด้านสุขภาพรวมทั้งเรียนรู้วิธีการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการวิเคราะห์และบูรณาการความรู้จากจิตวิทยาสาขาหลัก 5 สาขา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมพฤติกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตบุคคล (คือ ชีวิตส่วนตน การศึกษา และการทำงาน) ได้แก่ จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รวมทั้งสาขาที่เป็นเทคนิควิธีเฉพาะเพื่อการพัฒนาพฤติกรรม คือ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา และการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา
     
การจัดหลักสูตรและรายวิชาจะยึดหลักการมองชีวิตมนุษย์แบบองค์รวมที่เน้น ความสมดุลด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ  การจัดรายวิชาเน้นความสำคัญของการเข้าใจมนุษย์โดยรวม การวิจัยเน้นบูรณาการความเข้าใจนี้เพื่อการตอบโจทย์วิจัย  เพื่อให้ผลการศึกษาเป็นความรู้ที่มีความชัดเจนและครบถ้วนใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด กล่าวคือ แม้จะมีการวิเคราะห์แยกปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยของบุคคล และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อศึกษาอย่างลึกซึ้ง แต่ยังคงคำนึงถึงธรรมชาติความเป็นจริงที่ว่า ปัจจัยเหล่านี้มิได้มีลักษณะแยกส่วนคงที่ แต่จะมีพลวัตสัมพันธ์โยงใยกับปัจจัยอื่น หลักสูตรนี้เน้นการนำความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญาตะวันออกและการวิจัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นผลจากการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับบริบทของไทย และเนื่องจากหลักสูตรนี้สร้างขึ้นบนฐานของสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงกำหนดให้มี สาขาที่สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้เพียง 3 สาขา เมื่อมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจมีการ แตกแขนงเป็นสาขาเฉพาะมากขึ้นต่อไปเมื่อมีผลการวิจัยที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรมากเพียงพอ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และบริหาร จัดการด้านบุคลากร สามารถคัดเลือกบุคลากร ออกแบบและประเมิน การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
  2. ผู้สอนและวิจัยด้านจิตวิทยา ให้กับหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา องค์กรด้านสุขภาพ และองค์กรธุรกิจ
  3. ประกอบอาชีพอิสระ ด้านการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับกลุ่มและบุคคล 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต รวมถึงมีคุณสมบัติดังนี้
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียนวิชาจิตวิทยาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตหรือสอบผ่านพื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดและทำปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือทำงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพ โดยการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
     
หรือ
     
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยาและทำปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือทำงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพ โดยการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร  02-649-5000 ต่อ 12428,12429,12430,15730
http://grad.swu.ac.th