หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 )

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy  in Curriculum Research and Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

     ชื่อย่อ (ไทย):  ปร.ด.  (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Doctor  of  Philosophy  (Curriculum  Research  and  Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  Ph.D. (Curriculum  Research  and  Development)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     

จุดเด่นของหลักสูตร
     
รูปแบบเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นสหสาขาวิชา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     งานในตำแหน่งผู้สอน นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารทางการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ  ที่ทำงานด้านการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสำนักงาน ก.พ. รับรอง 
และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร  02-649-5000 ต่อ 12428,12429,12430,15730

http://crd.grad.swu.ac.th
และ Facebook : วิจัยและพัฒนาหลักสูตร