หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด
     ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Physical Therapy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (กายภาพบำบัด)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Physical Therapy)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Physical Therapy)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางกายภาพบำบัดควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะขั้นสูงทางคลินิกสำหรับนักกายภาพบำบัด โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะขั้นสูงทางคลินิกกายภาพบำบัดผ่านการฝึกปฏิบัติทางคลินิก รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) โดยสามารถค้นคว้าและสร้างแนวปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อให้สามารถให้การดูแลปัญหาของผู้รับบริการทางกายภาพบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
  2. นักวิจัย/นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
  3. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
  4. ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบำบัดในหน่วยงานสาธารณสุข

 

   

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕ และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๒. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี

ติดต่อสอบถาม

คณะกายภาพบำบัด
โทร.  083 – 2378627  02-6495447-9 ต่อ 162, 163
http://healthsci.swu.ac.th/healthsci/