หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Development Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Development Education)
     
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Development Education)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร    

  1. บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความแตกต่าง หลากหลาย ขจัดการเอารัดเอาเปรียบและการครอบงำทั้งปวง
  2. ใช้วิธีวิธีทยาที่เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งนำมาศึกษาประเด็นทางสังคมในยุคหลังทันสมัย

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. อาจารย์ นักวิชาการศึกษา ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน
  2. นักวิจัยด้านพัฒนาการศึกษาและสังคม ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา และมีคุณสมบัติทั่วไปอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร  02-649-5000 ต่อ 12428,12429,12430,15730