หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด
     ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Physical Therapy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
     ชื่อย่อ (ไทย): ปร.ด. (กายภาพบำบัด)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Physical Therapy)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Physical Therapy)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการวิจัยทางกายภาพบำบัด และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้สามารถประยุกต์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยอาศัยกระบวนการการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการพัฒนาแนวปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) ผ่านการฝึกปฏิบัติทางคลินิก เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
  2. นักวิจัย/นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
  3. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
  4. ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบำบัดในหน่วยงานสาธารณสุข
  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด  มีผลการเรียนดีมาก มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

คณะกายภาพบำบัด
โทร.  083–237-8627, 02-649-5447-9 ต่อ 162, 163
http://healthsci.swu.ac.th/healthsci/