หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภ
าษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Health Promotion

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
     ชื่อย่อ (
ภาษาไทย): วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)
     ชื่อเต็ม (
ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Health Promotion)
     ชื่อย่อ (
ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Health Promotion)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-
ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. ตอบสนองนโยบายของรัฐ ด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
 2. ตอบสนองความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านทักษะการสื่อสารด้านสุขภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ลักษณะงาน

 1. นักส่งเสริมสุขภาพ คือผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่มีสมรรถนะเฉพาะด้าน  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 2. ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาค
 3. เป็นทีมสหวิชาชีพของระบบสุขภาพ

ตำแหน่งงาน

 1. นักส่งเสริมสุขภาพ
 2. นักวิชาการสาธารณสุข
 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 4. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 5. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ​

หน่วยงาน

 1. โรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 3. องค์การบริหารส่วนตำบล
 4. หน่วยงานเอกชนที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้แล้ว เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ         
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ติดต่อสอบถาม

คณะกายภาพบำบัด
โทร.  083 – 2378627  02-6495447-9 ต่อ 162, 163
http://healthsci.swu.ac.th/healthsci/