หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B. F. A. (Performing Arts)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง (Acting and Directing)
     วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง (Theatre Design)

จุดเด่นของหลักสูตร    
     มีลักษณะของการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ กล่าวคือ นิสิตจำเป็นที่จะต้องเรียน เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานการแสดงได้ ทั้งในส่วนของเบื้องหน้าและเบื้องหลัง นอกจากนี้ยังเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักแสดง
 2. ผู้กำกับการแสดง
 3. ครูสอนการแสดง
 4. นักวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง
 5. ผู้คัดเลือกนักแสดง
 6. คนเขียนบทละครเวที ละครโทรทัศน์ บทละครภาพยนตร์
 7. ผู้กำกับเวที
 8. นักออกแบบเพื่อการแสดง (นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นักออกแบบแสง นักออกแบบฉาก)
 9. ผู้จัดการโรงละคร หรือ ผู้จัดการโครงการการแสดงต่าง ๆ
 10. นาฏศิลปิน
 11. นักวิชาชีพด้านนาฏศิลป์
 12. ผู้ออกแบบการแสดงนาฏศิลป์
 13. ครูสอนนาฏศิลป์
 14. ผู้ประกอบการสถาบันสอนด้านศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์​

     ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย  การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ดังนี้  

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

     การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 5087, 5163 และ 0-2260-0123 
โทรสาร 0-2260-0123 ต่อ 115
http://fofa.swu.ac.th/