หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Public Administration Program in Public Policy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย):  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (นโยบายสาธารณะ)
     ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):  ร.บ. (นโยบายสาธารณะ)
     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ):  Master of Public Administration  (Public Policy)
     ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  M.P.A. (Public Policy)

วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี)
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร
     มีความเฉพาะทางในด้านนโยบายสาธารณะและการประยุกต์องค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง  พนักงานสอบสวนและสืบสวน  พนักงานปราบปรามยาเสพติด  ปลัดอำเภอ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  พนักงานการเลือกตั้ง  อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิจัย  นักปกครอง  นักบริหารงานบุคคล  นักพัฒนาสังคม  นักพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่ในสถานทูตและสถานกงสุล  เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ  (เช่น  องค์การ  สหประชาชาติ  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฯลฯ)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  เป็นต้น

  1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2554  หมวดที่ 3  ข้อ 17
  2. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
  3. มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต