หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Social Communication Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)
     ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):  ศศ.บ.  (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)
     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Arts (Social Communication Innovation)
     ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  B.A. (Social Communication Innovation)

วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี)
     การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย  (Interactive and Multimedia Design)
     การจัดการธุรกิจไซเบอร์  (Cyber Business Management)
     คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  (Computer for Communication)

จุดเด่นของหลักสูตร
     ในปัจจุบันการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่  ภาคธุรกิจมีการขยายตัวความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีใหม่ๆ  ก่อให้เกิดการพัฒนาในวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งในขณะเดียวกันการพัฒนาในสังคมปัจจุบันต้องการการตอกย้ำด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสังคม  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารจึงเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรในวงการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารธุรกิจให้มีความชำนาญทางเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการก้าวหน้าสามารถนำมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมต่อสังคม  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้  ทักษะ  ทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  ก่อให้เกิดบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ  ตระหนักในคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ

 1. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย  สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้อย่างครอบคลุม  ตั้งแต่การออกแบบสื่อร่วมสมัย  งานสื่อประยุกต์  สื่อโฆษณา  งานด้านเกมส์  ตลอดจนการออกแบบสื่อในธุรกิจไซเบอร์
 2. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์  สามารถประกอบอาชีพด้านการสร้างธุรกิจออนไลน์  เป็นบุคลากรของบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจในระบบสมัยใหม่  ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาการใช้ระบบไซเบอร์เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจในสังคมดิจิทัล
 3. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการสื่อสาร  นักออกแบบและพัฒนา  Home  Page  นักออกแบบและพัฒนาสื่อโฆษณาที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประเภทมัลติมิเดีย

รางวัลเชิดชูเกียรติ

 1. น.ส.สุพรรณนภา  แพประสิทธิ์  (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)  การประกวดสร้างภาพ  เคลื่อนไหว  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. นายสมชาย  รู้รอด  (รางวัลชนะเลิศการประกอดออกแบบโลโก้)  การประกวดออกแบบโลโก้  2554
 3. ทีม  Working Dead  (รางวัลชนะเลิศอันดับ 1)  การประกวดอนิเมชั่นส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะ  “เจ้าส้มกับครอบครัวไทยพีบีเอส”
  นายธนกฤต  เอี่ยมจรูญ
  นางสาวลลิตา  ชินทวิน
  นางสาววิธาวี  ชีวุฒิชูวงศ์
  นายพงศธร  อาชวพงศกร
 4. ทีมต้นส้ม  (รางวัลชมเชย)  โครงการประกวดอนิเมชั่นส่งเสริม  ความรู้สื่อสาธารณะ  “เจ้าส้มกับครอบครัวไทยพีบีเอส 
  ปีที่ 4”
  นางสาวอาภาพร  จุ้ยยิ้ม
  นายวีรภัทร  ศิริกูลธร
  นางสาวกฤษณา  เปลื้องทุกข์
 5. ทีม N Design  (รางวัลชมเชย)  โครงการประกวดอนิเมชั่นส่งเสริม  ความรู้สื่อสาธารณะ  “เจ้าส้มกับครอบครัวไทยพีบีเอส 
  ปีที่ 4”
  นายกฤติน  หงส์ลำพอง
  นางสาวนันทิชา  สืบสายไทย
  นายอภิชา  จิระโชติกร
 6. ทีม  Mr. Mee  Design  (รางวัลชมเชย)  โครงการประกวดอนิเมชั่นส่งเสริม  ความรู้สื่อสาธารณะ  “เจ้าส้มกับครอบครัวไทยพีบีเอส  ปีที่ 4”
  นายพีรพจน์  พิกุลนาควงศ์
  นางสาวชนานันท์
 7. นายอรรถพล  กูนโน  (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)  การประกวดโครงการ  My galaxy Review
 8. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยการให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อทางการเงินระดับบุคคลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)
  นางสาวอริสรากรณ์  ศิลานุวัฒน์
  นางสาวธันวณัฐ  เจียมเจตจรูญ
  นางสาววรวรรณ  สุทาตาร์
  นางสาวทันตา  นรเศรษฐกมล

ศิษย์เก่าดีเด่น

 1. นางสาวดวงธิดา  แซ่เลี่ยว  (รางวัลจากโครงการคัดเลือกสุดยอดศิลป์นิพนธ์ประจำปี 2554)  โครงการคัดเลือกสุดยอดศิลปะนิพนธ์ประจำปี 2554  สาขาอนิเมชั่น
 2. นายสิรภพ  พนาพงษ์  (เข้ารอบ 1 ใน 10 การประกวด Robison T-Shirt Design Contest 2013)  การประกวด  Robison  T-Shirt  Design Contest 2013
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและ
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบการสอบตรง  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 02-259-2343
http://cosci.swu.ac.th/