หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Cinema and Digital Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
     ชื่
อย่อ  (ภาษาไทย):  ศศ.บ.  (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Arts (Cinema and Digital Media)
     ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  B.A. (Cinema and Digital Media)

วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี)
     การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  (Cinema and Digital Media Production)
     การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์  (Acting and Directing for Cinema)
     การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  (Production Design for Cinema and Digital Media)

จุดเด่นของหลักสูตร
     จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพิ่มคุณค่า (Value creation)  ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม  เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม  และงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นลำดับ  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากในการตอบสนองคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ดังนั้น การให้ความสำคัญกับธุรกิจภาพยนตร์หรือธุรกิจบันเทิงในปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างมาก  นอกจากนี้ การสื่อสารในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน  ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล ข่าวสาร  เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านภาพยนตร์ให้เกิดความรู้ทันด้านข้อมูลข่าวสาร  รู้จักนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ในการพัฒนางานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
     
ดังนั้น ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลบนฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถมีกระบวนการคิด  ผลิตชิ้นงาน  ตลอดจนดำเนินการด้านต่างๆ  ของงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลได้อย่างเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีทักษะด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งตระหนักถึงจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเต็ม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในวงการบันเทิงได้อย่างกว้างขวาง  ตั้งแต่ผู้กำกับการแสดง  ผู้ควบคุมการผลิตงานภาพยนตร์  โทรทัศน์  ภาพยนตร์โฆษณา  ภาพยนตร์แอนิเมชั่น  นักแสดง     ผู้ฝึกเทคนิคการแสดง  ผู้กำกับรายงานโทรทัศน์  ผู้จัดการกองถ่าย  ผู้เขียนบทละคร-บทภาพยนตร์  ผู้กำกับศิลป์  (Arts Director)  ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่องานแสดง  ผู้ออกแบบฉาก  ผู้ออกแบบแสง  ผู้ออกแบบเสียง  ครีเอทีฟ  ตลอดจนทีมงานเบื้องหน้าและหลังอื่นๆ  ในธุรกิจภาพยนตร์และโทรศัพท์

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและ
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบการสอบตรง  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 02-259-2343
http://cosci.swu.ac.th/