หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Education Program in Educational Science and Learning Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทย
     ชื่อเต็ม:  การศึกษามหาบัณฑิต (วิทยาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
     ชื่อย่อ:  กศ.ม. (วิทยาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
     ภาษาอังกฤษ
     ชื่อเต็ม:  Master of Education (Educational Science and Learning Management)
     ชื่อย่อ:  M.Ed. (Educational Science and Learning Management)

วิชาเอกของหลักสูตร

 1. การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
 2. การประถมศึกษา (Elementary Education)
 3. วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (Science of Thai Language Learning Management)
 4. วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Science of Mathematics Learning Management)
 5. วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science of Science Learning Management)
 6. วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (Science of Social Studies Learning Management)
 7. วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Science of English Learning Management)

จุดเด่นของหลักสูตร
     ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางวิชาการและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครู
 2. นักวิชาการทางการศึกษา
 3. ผู้นำและนักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
 4. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 5. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
 6. ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางการศึกษา
 7. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักฝึกอบรมบุคลากร
 8. นักพัฒนาหลักสูตร
 9. ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์เด็กปฐมวัย
 10. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รางวัลเชิดชูเกียรติ
     นางสาวจารีพร ผลมูล ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่น งานวิจัยเริ่ง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร (THE DEVELOPMENT OF STEAM INTERGRATED LEARNING UNIT FOR NINTH GRADE STUDENTS: CASE STUDY AT WANGTAKO COMMUNITY IN CHUMPHON PROVINCE) การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 มีนาคม 2558

ศิษย์เก่าดีเด่น
     นายปิยพงษ์ พรมนนท์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus บทความวิจัย เรื่อง Concentrated Language Encounter Instruction model III in Reading and Creative Writing ในวารสาร English Language Teaching (ELT) Vol. 8 No.5, May, 2015

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ
     1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ดังนี้
        1.1) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หรือ 4 ปี
        1.2) บัณฑิตในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องนวิชาเอก
     2) มีความประพฤติดี
     3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะศึกษาศาสตร์
โทร 02 649 5000 ต่อ 15598 และ 15597
http://edu.swu.ac.th