หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts  (Communication  Innovation)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการสื่อสาร)
     ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):  ศศ.บ.  (นวัตกรรมการสื่อสาร)
     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Arts (Communication  Innovation)
     ชื่
อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  B.A. (Communication  Innovation)

วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี)
     การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม  (Innovation Management  Communication)
     การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  (Tourism Communication)
     การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  (Health Communication)

จุดเด่นของหลักสูตร
     
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยการผลิตบคุลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที  และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม  โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย  และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่งควบคู่กันไป  โดยพื้นฐานหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ยังมีนโยบายในการเชื่อมโยงศาสตร์ในแขนงต่างๆ  อาทิ  การสื่อสาร  คอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  บริหารธุรกิจ  และศิลปะ  เข้าไว้ด้วยกันโดยการจัดการสอนเป็นรายวิชาบังคับที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  ทำให้นิสิตได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหลักสูตรอื่นๆ  อย่างครอบคลุม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. สายงานในภาครัฐหรือราชการ  บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถปฎิบัติงานในตำแหน่งวิทยากร  นักวิชาการสื่อสาร  นักวิชาการเผยแพร่และส่งเสริม  นักประชาสัมพันธ์  และนักวิเทศสัมพันธ์
  2. สายงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานกึ่งรัฐกึ่งเอกชน  บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์  งานสร้างภาพลักษณะองค์กร  งานสื่อสารองค์กร  งานส่งเสริมและเผยแพร่  งานมวลชนสัมพันธ์  และงานสื่อสารการตลาด  เป็นต้น
  3. สายงานภาคธุรกิจเอกชนซึ่งครอบคลุมธุรกิจในแขนงอุตสาหกรรม  แขนงพาณิชยกรรม  แขนงธุรกิจบริการ  หรือแขนงธุรกิจการเงิน  โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานทางด้านการตลาด  การวิจัยตลาด  งานส่งเสริมการขาย  งานโฆษณา  งานประชาสัมพันธ์  งานสื่อสารองค์กร  บรรณาธิการนิตยสาร  นักออกแบบและพัฒนาสื่อ  นักหนังสือพิมพ์  และงานสื่อสารการตลาด  ทั้งนี้  ครอบคลุมความรับผิดชอบในการดำเนินงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสาร  การผลิตชิ้นงาน  การเผยแพร่/การสื่อสารและการประสานงานต่างๆ  กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
  4. สายงานอาชีพอิสระ  บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเองได้ทั้งในส่วนของงานด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยตลาด  และ/หรือ  งานออกแบบชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์  งานเขียนด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพ  เป็นต้น 
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและ
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบการสอบตรง  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 02-259-2343
http://cosci.swu.ac.th/