หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (ฟิสิกส์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Physics)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Physics)

วิชาเอกของหลักสูตร
     สาขาวิชาฟิสิกส์

จุดเด่นของหลักสูตร
       สามารถนำความรู้และทฤษฎีทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย

2. นักวิจัยด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำหน่วยวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม

3.นักวิชาการทางการศึกษาด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัย

4.ผู้ประกอบการหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือเครื่องมือในงานวิศวกรรม

5.ผู้ควบคุมคุณภาพการผลิตและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

รางวัลเชิดชูเกียรติ
 

ศิษย์เก่าดีเด่น
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
  2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร 02 6495598
http://physics.science.swu.ac.th/