หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
(Doctor of Philosophy Program in Educational Science and Learning Management)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Educational Science and Learning Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Educational Science and Learning Management)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Educational Science and Learning Management)

วิชาเอกของหลักสูตร

 1. การศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
 2. การศึกษาปฐมวัย

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตรน่าสนใจ มีความกว้างขวาง ลึกและครอบคลุมในศาสตร์ มีความทันสมัย มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีความต่อเนื่องและมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยพัฒนางานในอาชีพให้ก้าวหน้า ยกระดับการศึกษาของผู้เข้าศึกษา ทำให้เกิดความลุ่มลึกในศาสตร์ทางการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้เวลาในการศึกษาน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งนิสิตทุกคนจะได้ไปศึกษาระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครู
 2. ศึกษานิเทศก์
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา
 4. ผู้บริหารการศึกษา
 5. นักวิจัยการทางการศึกษา
 6. นักวิชาการทางการศึกษา
 7. ผู้นำชุมชน นักพัฒนาการทางการศึกษา
 8. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 9. นักวัดผลและประเมินผลและนักวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
 10. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและนักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
 11. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
 12. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรมบุคลากร
 13. นักพัฒนาหลักสูตร
 14. ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์เด็กปฐมวัย
 15. ผู้ประกอบกิจการทางการศึกษา
 16. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับในระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

     1.  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
     1.1.  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทำปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
     1.2.  สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทำสารนิพนธ์หรือมีผลงานทำปริญญานิพนธ์ หรือมีผลงานวิจัยจากศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยในระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องกันไปในหัวข้อเดียวกันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยผลงานวิจัยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย ซึ่งนิสิตจะต้องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00
     1.3  กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า สาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปริญญาทางด้านการศึกษา จะต้อง

     - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีเอกสารยืนยันมีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ 7หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารงาน หัวหน้าหรือผู้บริหารโครงการที่ปฏิบัติประสบการณ์นั้นๆอย่างน้อย 2 คน

     - มีผลงานวิจัยทางการศึกษา (100 %) โดยผลงานวิจัยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

     คุณสมบัติตามข้อ 1.3 ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษา และจะต้องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

     1.4 ในกรณีผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการศึกษาของสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงค์จะโอนย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     - ต้องผ่านการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับรายวิชาทาง การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 
     - มีประสบการณ์ในการทำปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานในการทำสารนิพนธ์หรือผลงานวิจัยทางการศึกษาจากศึกษารายวิชาต่างๆ ที่ต่อเนื่องกันรวมกันแล้วตั้งแต่ 6 หน่วยกิต ขึ้นไป หรือผลงานวิจัยทางการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับหรือ จากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาอย่างน้อย 2 คน
     - เป็นผู้แสดงความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
     - ได้รับความเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. มีความประพฤติดี

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะศึกษาศาสตร์
โทร.  02 – 469 5000 ต่อ 15505
www.edu.swu.ac.th