หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Education Program in Educational Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Education (Educational Technology)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ed.D. (Educational Technology)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

     -

จุดเด่นของหลักสูตร    
     เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีรายวิชาที่มีความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ โดยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง คณะและมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมถึงมีทุนส่งเสริมในการทำปริญญานิพนธ์

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
  2. ผู้บริหารหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
  3. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา
  4. นักวิชาการ
  5. นักวิจัย

ศิษย์เก่าดีเด่น

  1. ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  4. ผศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ประธานสาขาออกแบบและสถาปัตย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  5. ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

     นิสิตที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยน้อย กำหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในรูปแบบสารนิพนธ์)

     ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามเกณฑ์ขั้นต่ำของบัณฑิตวิทยาลัย หรือเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน (ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา) กำหนดให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
     และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
โทร.  02-649-5000 ต่อ 15580
edtech.swu.ac.th