หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Education Program in Educational Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
     ชื่อย่อ(ภาษาไทย): กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
     
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Education (Educational Technology)
     
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ): M.Ed. (Educational Technology)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

     -

จุดเด่นของหลักสูตร
     
เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีรายวิชาที่มีความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ โดยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง คณะและมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมถึงมีทุนส่งเสริมในการทำปริญญานิพนธ์

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักเทคโนโลยีการศึกษา
 2. ผู้พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
 3. นักออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 4. นักวิชาการศึกษา
 5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 6. นักฝึกอบรม

ศิษย์เก่า

 1. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
 2. รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
 3. ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 4. ดร. อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
 5. ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
 6. ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
 7. ดร.ปรียา สมพืช (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
 8. ดร.จารุวัฒน์ หนูทอง (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
โทร.  02-649-5000 ต่อ 15580
edtech.swu.ac.th