หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
(หลักสูตร พ.ศ. 2554)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.ด. (สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Education (Educational Administration and Management)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ed.D. (Educational Administration and Management)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

  1. แขนงวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)
  2. แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา (Higher Education Administration)
  3. แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา (Vocational Education Administration)
  4. แขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Lifelong Education Administration  for Human Resource Development)

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาเป็นความต้องการจําเป็นของบุคคลที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาทุกระดับและระบบ และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้เรียน) ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานการบริหารและการจัดการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     
นอกจากนี้ การบริหารและการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้  การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการสําคัญของการบริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหารตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการจัดและดําเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสําคัญสําหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎี-บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ระบุแขนงวิชาในวงเล็บต่อท้ายชื่อสาขาวิชาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งมี 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการบริหารการศึกษา แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา และแขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาแต่ละระดับและระบบผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาแต่ละระดับและระบบ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
     
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และมีประสบการณ์ทางการศึกษา หรือประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการนิเทศการศึกษา
     หรือจบปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่มีความสนใจเรียนด้านการบริหารและการจัดการการศึกษา
และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์

โทร.  02 - 649 – 5000  ต่อ 15574
www.edu.swu.ac.th