หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็มภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ทัศนศิลป์)
     ชื่อย่อภาษาไทย:  ศป.บ.  (ทัศนศิลป์)   
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts  (Visual Arts)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:  B.F.A.  (Visual Arts)

วิชาเอกของหลักสูตร/สาขาวิชาเอก   
   - ไม่มี - 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. ศิลปิน
   2. นักวิชาการด้านศิลปะ
   3. นักบริหารจัดการหอศิลป์และโครงการศิลปะ
   4. นักออกแบบสื่อร่วมสมัย
   5. นักวาดภาพประกอบในสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อร่วมสมัย
   6. ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
   7. นักเขียนและนักวิจารณ์ผลงานศิลปะ
   8. ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านศิลปะ
   9. นักออกแบบเซรามิกส์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ดังนี้
   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
   2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ว่าด้วย การรับเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2664-1000
ต่อ 5087, 5163 และ 0-2260-0123

http://fofa.swu.ac.th/