หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ไทย):  วท.บ. (ชีววิทยา)   
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Science (Biology)
     
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Sc. (Biology)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     –

จุดเด่นของหลักสูตร     
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรอบรู้ในศาสตร์เชิงชีววิทยาแบบบูรณาการ ทั้งในด้านสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา
  2. นักวิชาการด้านชีววิทยา
  3. นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยของภาครัฐหรือในสถานประกอบการ
  4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าและ  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02 649-5000 ต่อ 1-8101
http://science.swu.ac.th/