หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Design 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (การออกแบบทัศนศิลป์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Fine and Applied  Arts   (Visual Design)
     ชื่อย่อ(ภาษาไทย):  ศป.บ.    (การออกแบบทัศนศิลป์)
     ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ):  B.F.A.    (Visual Design)

วิชาเอกของหลักสูตร/สาขาวิชาเอก                                   
   1. วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
   2. วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
   3. วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะและการออกแบบ สามารถบูรณาการภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ร่วมกับแนวคิดจากศาสตร์ต่างๆ และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ผลงานสู่สากล
   2. สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบภายใต้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ
   3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตนทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักออบแบบด้านผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ
   2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ
   3. นักวิจัยและนักพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ
   4. นักออกแบบอิสระ (Freelanec) ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
   2. มีแฟ้มสะสมผลงานการออกแบบ (Design Portfolio) ที่มีคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น และการออกแบบเครื่องประดับ
   3. คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ว่าด้วย การรับเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 5087, 5163 และ 0-2260-0123 
โทรสาร 0-2260-0123 ต่อ 115
http://fofa.swu.ac.th/