หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in  Music

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็มภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
     ชื่อย่อภาษาไทย:  ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts (Music)
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:  B.F.A. (Music)

วิชาเอกของหลักสูตร/สาขาวิชาเอก
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. สามารถวิเคราะห์หลักการพื้นฐานด้านดุริยางคศาสตร์สากลได้
   2. สามารถประยุกต์การประสานเสียง มีทักษะการบรรเลงดนตรีและใช้เทคโนโลยีทางดนตรีได้
   3. สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีดนตรี ทักษะการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและการรวมวงดนตรี การเรียบเรียงและควบคุมดนตรีได้
   4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านดุริยางคศาสตร์สากลได้

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษ
   1. นักดนตรี 
   2. นักประพันธ์เพลง
   3. นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี
   4. ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี
   5. ผู้ควบคุมระบบเสียงงานดนตรี
   6. ผู้ผลิตและสร้างสรรค์งานดนตรี
   7. นักวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรี
   8. ผู้จัดอีเว้นท์งานดนตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำหว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
   2. คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00
   3. ผ่านการสอบข้อเขียน และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกำหนด
   4. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงกิจกรรม ผลงาน ประสบการณ์และความสามารถด้านต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
   5. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 5087, 5163 และ 0-2260-0123 
โทรสาร 0-2260-0123 ต่อ 115
http://fofa.swu.ac.th/