หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (สถิติ)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Statistics)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Statistics)

วิชาเอกของหลักสูตร
สถิติ

จุดเด่นของหลักสูตร
     นอกจากเป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาทางสถิติ ยังเป็นหลักสูตรที่มีวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับหลายวิชา โดยเน้นให้นิสิตได้บูรณาการความรู้ และสามารถนำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในการทำงานและศึกษาต่อ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักสถิติในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  2. นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผยของรัฐและเอกชน
  4. นักวิเคราะห์ในบริษัททางด้านการเงินและการธนาคาร
  5. นักวิเคราะห์ในบริษัทประกันชีวิต
  6. โปรแกรมเมอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ext. 18010
http://math.science.swu.ac.th/