หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
          
ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล
          ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Language and Global Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (
ภาษาและการสื่อสารสากล)
          ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด (
ภาษาและการสื่อสารสากล)
          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (
Language and Global Communication)
          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (
Language and Global Communication)

จุดเด่นของหลักสูตร (Program Highlights)     
          เป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่นิสิตจะได้รับการฝึกด้านภาษาศาสตร์บริสุทธิ์และการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์จากนักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง โดยนิสิตสามารถเลือกสาขาที่สนใจจาก 4 สาขาคือ ภาษาศาสตร์บริสุทธิ์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์: ภาษาศาสตร์จิตวิทยา ภาษาศาสตร์สังคม และการสอนภาษา

          Students are trained in strong theoretical linguistics and research from renowned linguists.  In addition, they can choose up to FOUR tracks for their future expertise—theoretical linguistics and applied linguistics-- psycholinguistics, sociolinguistics and language pedagogy

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (Prospective Careers for Graduates)

  1. นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบายภาษาแห่งชาติ
  2. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชน
  3. นักวิจัยด้านภาษา
  4. ผู้นำองค์กรการศึกษา
  5. นักวิชาการ
  6. นักแปล
  7. นักเขียน

         Our graduates are recognized with outstanding language skills and research skills which equip them for careers in both public and private educational sectors particularly in higher education.  They are also keen researchers so they can be university professors, preservers of indigeneous languages

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (Admission Requirements for Applicants)

      1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
      2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
      3) เป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีและต้องสอบผ่านการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปของบัณฑิตวิทยาลัยที่ระดับคะแนน 70 หรือมีคะแนนผลการสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ากว่า 79 คะแนนหรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0
      4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (The Department of Linguistics, Faculty of Humanities )
Website:  http://ling.hu.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6908
โทร.  02-649-5000 ต่อ 16229, 16265, 16262
รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ (Assoc. Prof. Sugunya Ruangjaroon) 081-629-4143
ผศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล (Asst. Prof. Siriporn Panyametheekul) 081-441-4012