Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. รู้จักเรา
 3. วิชาการและหลักสูตร
 4. นิสิต
 5. พัฒนาการเรียนการสอน
 6. เผยแพร่
 7. สถิติ
 8. ติดต่อเรา

UKPSF

การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร

image

ข่าว ประกาศ

ข่าว ประกาศ อบรม ภาพกิจกรรม เอกสารเผยแพร่

เพิ่มเติม

image

อาจารย์ที่ได้รับรองฯ UKPSF

ตรวจสอบรายทุกระดับ AFHEA, FHEA, SFHEA, PFHEA

เพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับ
 • คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับรองฯ
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
 • การสมัครขอรับรองฯ

 • เกณฑ์มาตรฐานใหม่ UKPSF 2023
 • รายชื่ออาจารย์ได้การรับรองฯ

เกี่ยวกับ UKPSF

image

  image

การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

เป็นหนึ่งในนโยบาย SWU - BEST  เพื่อมุ่งพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีความเป็นเลิศในด้านการสอน  โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรด้านวิชาการได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

ความเชี่ยวชาญแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

การรับรองสมรรถนะอาจารย์ และแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ (ซึ่งใกล้เคียงกับแนวทางของ สป.อว. ที่แบ่งเป็น 4 ระดับ) คือ

 • AFHEA – Associate Fellow of the Higher Education Academy
 • FHEA –   Fellow of the Higher Education Academy
 • SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy
 • PFHEA – Principal Fellow of the Higher Education Academy

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพ
ตามกรอบมาตรฐานประเทศราชอาณาจักร (UKPSF)

ระดับ Fellow (Descriptor 2)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีมีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 5 ปี หากทางส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมรรถนะเพียงพอ สามารถแจ้งเห็นชอบให้สมัคร ในแบบฟอร์มแจ้งกลับผลการพิจารณา ที่ทางส่วนกลางส่งรายชื่อผู้สมัครให้พิจารณา)
 • เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนเองและศาสตร์การสอน  สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้  โดยคำนึงถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการออกแบบกิจกรรม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรและสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสม สามารถวัดและประเมินโดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome) ของรายวิชา เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  มีการวิจัยการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

ระดับ Senior Fellow (Descriptor 3)

 • ผู้สมัครระดับ Senior Fellow มีคุณสมบัติเหมือน Fellow  ข้างต้น โดยเพิ่มเติมคือ ได้ทำงานที่นอกเหนือจากการสอนปกติทั่วไป โดยมีบทบาทในการเป็นผู้นำ คิดริเริ่มโครงการ สามารถบริหารจัดการ โดยรับฟังและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านการเรียนการสอน อาจเป็นระดับภาควิชาหรือหลักสูตรหรือสูงกว่านั้น และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนอาจารย์ โดยให้คำแนะนำ ดูแล บริหารจัดการ ในด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์     

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถเขียนระดับสมรรถนะ SFHEA, FHEA ที่ได้รับ หลังคุณวุฒิการศึกษา
 • ในกรณีขอตำแหน่งวิชาการ : ในส่วนของการประเมินการสอน ผู้ที่ได้รับรองสมรรถนะ UKPSF สามารถเขียนเอกสารประกอบการสอน / คำสอน 15 ชั่วโมง (จากเดิม 45 ชั่วโมง)

การสมัครขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามเกณฑ์ UKPSF

 • คณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการการเขียนขอรับรองสมรรถนะ UKPSF ผ่านระบบ SUPREME2019  และกดลิงก์เพื่อตอบแบบสอบถามในการประเมินตนเองเบื้องต้นว่า ท่านมีสมรรถนะเพียงพอในการขอรับรอง


รายชื่ออาจารย์ได้การรับรองฯ UKPSF

การรับรองสมรรถนะอาจารย์ และแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top