Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. รู้จักเรา
 3. วิชาการและหลักสูตร
 4. นิสิต
 5. พัฒนาการเรียนการสอน
 6. เผยแพร่
 7. สถิติ
 8. ติดต่อเรา

วิชาการและหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"พัฒนาการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ให้เป็นกลจักรหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย"

Previous Next
 • ข่าวและประกาศ
 • อบรม
 • CWIE
 • ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจ
 • กิจกรรมสหกิจ
 • ปฏิทินสหกิจศึกษา
 • Dare to Change
 • SWU-BEST
 • Effective Online Teaching
 • UKPSF
 • Academic Development Training
More

  No content

  A problem occurred while loading content.


  วิชาการและหลักสูตร

  image
  หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรภาษาไทย/Bilingual
  /International Programs

  image
  CWIE

  สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน


  image
  งานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา

  ประกาศกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  image
  ขั้นตอนและปฏิทิน การเสนอหลักสูตร

  การเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง

  image
  หลักสูตร ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ

  ได้รับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ค.ศ.

  image
  SWU-TQF
  ระบบประเมินองค์ประกอบ 1
  image
  CHECO
  ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา


  image
  วิชาการและหลักสูตร


  นิสิต

  image
  ติดต่องานทะเบียน

  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

  image
  ปฏิทินการศึกษา

  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา

  image
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ระดับปริญญาตรี

  93

  หลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด

  74

  หลักสูตรไทย

  11

  Bilingual Programs

  8

  International Programs


  รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Srinakharinwirot University
  Back To Top