Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 TitleModified DateSizeClicks
1.แบบฟอร์ม แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิฯ5/2/202317.12 KB30
2.บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ5/2/2023Unknown115
3.บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563) 5/2/20233.34 MB82
4.บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำหรับพนักมหาวิทยาลัย (สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564) 5/2/202393.78 KB36
5.บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำหรับพนักมหาวิทยาลัย (สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564) 5/2/2023129.30 KB41
6.บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65) 5/2/2023129.73 KB50
7.บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65) 5/2/2023149.89 KB75
8.บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65) 5/2/2023138.11 KB52
ประกาศ ก.พ.อ.
 TitleModified DateSizeClicks
1.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25605/2/2023437.49 KB29
2.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25615/2/2023675.61 KB23
3.การกำหนดตำแหน่งชื่อสาขาวิชาและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.25625/2/20231.03 MB27
4.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 25625/2/20232.15 MB23
5.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 5/2/20231.93 MB21
6.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 5/2/2023752.82 KB17
7.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 25645/2/20231.32 MB31
8.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25645/2/202377.20 KB44
ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อบังคับ/ประกาศ/อื่นๆ
 TitleModified DateSize Clicks
01.แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมษุยษ์5/3/20232.75 MBDownload17
02.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ผศ.พิเศษและอาจารย์พิเศษพ.ศ.25595/3/2023127.40 KBDownload36
03.คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.25595/3/202362.48 KBDownload27
04.การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25595/3/20237.30 MBDownload19
05.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25615/3/202385.96 KBDownload15
06.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25635/3/2023129.84 KBDownload16
07.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25655/3/20231.02 MBDownload22
08.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25615/3/20231.26 MBDownload13
09.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25625/3/20237.54 MBDownload18
10.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25635/3/20235.43 MBDownload24
11.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25645/3/2023271.47 KBDownload13
12.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 25655/3/202313.88 MBDownload78
13.หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 25565/3/202377.54 KBDownload19
14.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 11)5/3/202355.53 KBDownload55
15.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 14)5/3/202317.24 KBDownload22
16.การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตาแหน่งทางวิชาการ5/3/2023343.37 KBDownload31

เอกสารที่ต้องส่งประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้


เอกสารประกอบการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการขึ้นโปรดเกล้าฯ ศาสตราจารย์ 

หมายเหตุ
เอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ให้เข้าเล่ม
เอกสารตามข้อ 6 ให้แนบ course syllabus ของรายวิชาสอนที่ยื่นขอตำแหน่งเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

แบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03      แบบฟอร์ม   ตัวอย่าง      คำอธิบาย 
     -  
แบบฟอร์ม ก.พ.ว. มศว01    แบบฟอร์ม ก.พ.ว. มศว02  
     -  
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. มศว03/2563     แบบฟอร์ม ก.พ.อ. มศว04/2563    
2. ผลงานวิชาการ            
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ตำรา/หนังสือ
      แบบฟอร์ม
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  วิจัย/ผลงานอื่นๆ   แบบฟอร์ม
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ปี 2563  แบบฟอร์ม  
    -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ปี 2565 แบบฟอร์ม
    -  คำจำกัดความของผลงานวิชาการ  (PDF)
3. เอกสารประกอบการสอน    ตัวอย่าง
4. ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินผล  แบบฟอร์ม
5. เอกสารรับรองภาระงานสอน   แบบฟอร์ม
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  แบบฟอร์ม
7. เอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ แบบฟอร์ม  
8. บันทึกข้อความขอตำแหน่ง แบบฟอร์ม    
9. บันทึกข้อความแจ้งการโอนเงิน แบบฟอร์ม 
10. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร และแบบเสนอวาระฯ  แบบฟอร์ม  


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Srinakharinwirot University
Back To Top