Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. รู้จักเรา
 3. วิชาการและหลักสูตร
 4. นิสิต
 5. พัฒนาการเรียนการสอน
 6. เผยแพร่
 7. สถิติ
 8. ติดต่อเรา

SWU-BEST : Effective Online Teaching

การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

image

ข่าว ประกาศ

ข่าว ประกาศ อบรม ภาพกิจกรรม เอกสารเผยแพร่

เพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับ
 • คณะกรรมการ
 • กรอบการอบรม
 • ระยะเวลาการอบรม
 • การเข้าร่วมอบรม
 • เกณฑ์การผ่านการอบรม
 • ผู้ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับใบประกาศนียบัตร

เกี่ยวกับ SWU-BEST : Effective Online Teaching

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถูกกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้มีจำนวนรายวิชาที่สอนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพการสอนเช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียนปกติ

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นิสิต ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจึงได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching” เพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสอนของตน รวมทั้งสามารถพัฒนาการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นิสิต

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching” เน้นการพัฒนาอาจารย์ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่หลักการพื้นฐาน เช่น หลักการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การผลิตสื่อการเรียนรู้ จนกระทั่งเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ในสภาพแวดล้อมการสอนออนไลน์หรือการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น เป็นต้น

หัวข้อการอบรม

หัวข้อการอบรมนั้นถูกออกแบบให้สอดคล้องตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education: UKPSF)

ผู้ได้รับใบปรกาศนียบัตร

อาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร ในการเข้าร่วมโครงการ "SWU-BEST : Effective Online Teaching" รุ่นที่ 1

 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน 24 ท่าน
 • คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 43 ท่าน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 16 ท่าน
 • คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 171 ท่าน
 • คณะกายภาพบำบัด จำนวน 39 ท่าน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 62 ท่าน
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 21 ท่าน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 43 ท่าน
 • คณะพลศึกษา จำนวน 40 ท่าน
 • คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 33 ท่าน
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 15 ท่าน
 • คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 124 ท่าน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 ท่าน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 52 ท่าน
 • คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 46 ท่าน
 • คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 51 ท่าน
 • บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 14 ท่าน
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 ท่าน
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 12 ท่าน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 21 ท่าน
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 17 ท่าน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 17 ท่าน
 • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 36 ท่าน
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 3 ท่าน
 • สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา จำนวน 4 ท่าน
 • สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 9 ท่าน
 • สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 3 ท่าน
 • สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 54 ท่าน
image
เข้าร่วมโครงการอบรม

การสอนออนไลน์


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top