Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ใน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในหัวข้อ "CWIE พัฒนาพลังคนสรรมถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ในวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Application  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย
ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษา ปี 2566

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษา ปี 2566

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2566

RSS

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top