Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ใน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในหัวข้อ "CWIE พัฒนาพลังคนสรรมถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ในวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Application  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย
ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล

บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและการเข้าร่วมทำงาน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
CWIE

บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและการเข้าร่วมทำงาน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 14.00น.

บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและการเข้าร่วมทำงาน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณทนงชาย เจษฎารักษ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 3 บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน) กรุงเทพฯ

ภาพถ่าย : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ด้วยวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีการจัดประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ชั้น18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี  มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษา ปี 2566

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษา ปี 2566

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2566

RSS

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Srinakharinwirot University
Back To Top