Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. รู้จักเรา
 3. วิชาการและหลักสูตร
 4. นิสิต
 5. พัฒนาการเรียนการสอน
 6. เผยแพร่
 7. สถิติ
 8. ติดต่อเรา

UKPSF

การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร

image

ข่าว ประกาศ

ข่าว ประกาศ อบรม ภาพกิจกรรม เอกสารเผยแพร่

เพิ่มเติม

image

อาจารย์ที่ได้รับรองฯ UKPSF

ตรวจสอบรายทุกระดับ AFHEA, FHEA, SFHEA, PFHEA

เพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับ
 • คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับรองฯ
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
 • การสมัครขอรับรองฯ
 • เกณฑ์มาตรฐาน 2011
 • รายชื่ออาจารย์ได้การรับรองฯ
 • เกณฑ์มาตรฐานใหม่ UKPSF 2023

เกี่ยวกับ UKPSF

image

  image

การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

เป็นหนึ่งในนโยบาย SWU - BEST  เพื่อมุ่งพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีความเป็นเลิศในด้านการสอน  โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรด้านวิชาการได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

ความเชี่ยวชาญแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

การรับรองสมรรถนะอาจารย์ และแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ (ซึ่งใกล้เคียงกับแนวทางของ สป.อว. ที่แบ่งเป็น 4 ระดับ) คือ

 • AFHEA – Associate Fellow of the Higher Education Academy
 • FHEA –   Fellow of the Higher Education Academy
 • SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy
 • PFHEA – Principal Fellow of the Higher Education Academy

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพ
ตามกรอบมาตรฐานประเทศราชอาณาจักร (UKPSF)

ระดับ Fellow (Descriptor 2)

 • เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีมีประสบการณ์การสอนระหว่าง 3 – 5 ปี หากทางส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมรรถนะเพียงพอ สามารถขอให้ส่วนงานทำบันทึกรับรองประกอบการสมัคร)
 • เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนเองและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จในการออกแบบกิจกรรม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินโดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ของรายวิชา เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการวิจัยการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

ระดับ Senior Fellow (Descriptor 3)

 • ผู้สมัครระดับ Senior Fellow มีคุณสมบัติเหมือน Fellow  ข้างต้น และเพิ่มเติมในด้านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์มีการนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการประสานงาน การสนับสนุน การดูแลและให้คำแนะนำ การบริหารจัดการ และ/หรือการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นทั้งแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถเขียนระดับสมรรถนะ SFHEA, FHEA ที่ได้รับ หลังคุณวุฒิการศึกษา
 • ในกรณีขอตำแหน่งวิชาการ : ในส่วนของการประเมินการสอน ผู้ที่ได้รับรองสมรรถนะ UKPSF สามารถเขียนเอกสารประกอบการสอน / คำสอน 15 ชั่วโมง (จากเดิม 45 ชั่วโมง)

การสมัครขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามเกณฑ์ UKPSF

 • ฝ่ายวิชาการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ UKPSF
 • คณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการการเขียนขอรับรองสมรรถนะ UKPSF
 • ฝ่ายวิชาการจะติดต่อสื่อสารกับคณะและอาจารย์ผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะ UKPSF เพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ทางบันทึกและอีเมล

รายชื่ออาจารย์ได้การรับรองฯ UKPSF

การรับรองสมรรถนะอาจารย์ และแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ


รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Srinakharinwirot University
Back To Top