bg

โครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ารับฟังข้อมูลของนิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์  ที่ได้เข้าร่วมในโครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยนิสิตได้ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนนานาชาติ 5 แห่ง  ได้แก่ 1) The Regent's International School Bangkok 2) Rasami British International School 3) St. Andrews International School Bangkok 4) Bangkok International Preparatory and Secondary School 5) St. Stephen's International School ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2559  ในการนี้  นิสิตได้ให้ข้อมูลว่าได้รับความรู้และทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง  ประทับใจต่อโครงการอย่างมาก  และจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในโรงเรียนนานาชาติไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู  เป็นครูผู้สอนที่ได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต 
          ในการนี้  ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้กล่าว  ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ  และเห็นว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก  และหากมีความเป็นไปได้อยากให้มีการผลักดันและขยายโอกาสสำหรับสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป

ประกาศ จาก สกอ.

 

ข่าว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา: ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

              ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา: ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
 

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา: ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

             ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา: ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ ธนาคารทิสโก้ จำกัด
(มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30-11.40 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

             รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.จันทนา เมฆสีประหลาด ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และ ผศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
บุคลากรกองบริการการศึกษา และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ อาคารประสานมิตร

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

             ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-14.00 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางการตัดสินใจศึกษาต่อ

 
 
 
 
 
โครงการ "Teutolab: Hands-on experiment Workshop"
          ฝ่ายวิชาการ  ได้จัดโครงการ "Teutolab: Hands-on experiment Workshop" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง MDL3 ชั้น 2 และ ชั้น 7
อาคาร 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีการบรรยาย เรื่อง "Teutolab-principle: How should today's science teaching are designed to be successful?" โดย Professor Dr.Rudolf Herbers, Project Manager Teutolab, Department of Chemistry, Bielefeld University, Germany และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (4 Series: Environment, Colours, Sugar and Molecular Cooking)
 
โครงการประชุม มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย"
          ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการการประชุม มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฎิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย" ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิทรรศการ ม.เด็ก


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     ฝ่ายวิชาการ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 01-35-0303W (Active Learning) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรีนยการสอนแบบ Active Learning และคณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
  


วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียนตำราและหนังสือ

           ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียนตำราและหนังสือ  ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559  
ณ ห้องเพชร  ชั้น 11  โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ  เ
พื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราหรือหนังสือเพิ่มขึ้น  
เพิ่มจำนวนของคณาจารย์ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  และเพิ่มจำนวนตำราหรือหนังสือที่ผลิตโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัย  


     
โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
          การจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูลแผนการจัดตารางสอนและสร้างความเข้าใจในการจัดทำตารางสอนของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสามารถจัดทำตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2559 สำเร็จทันตามกำหนด
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ"         
          ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา  ให้ได้รับความรู้ทางด้านการบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงจากหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาตั้งแต่การประสานงานพัฒนาหลักสูตร  การรับนิสิต การจัดการเรียนการสอน  การลงทะเบียน  และการประมวลผลการเรียน

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

 
ศิษย์เก่าดีเด่น
             ขอแสดงความยินดีกับ  ศาสตราจารย์  ดร. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ  รักษาราชการแทน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
“ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  ประเภทวิชาการ/วิจัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล
 

โครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้เข้ารับฟังข้อมูลของนิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์  ที่ได้เข้าร่วมในโครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยนิสิตได้ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนนานาชาติ 5 แห่ง  ได้แก่ 1) The Regent's
International School Bangkok 2) Rasami British International School 3) St. Andrews International School Bangkok 4) Bangkok
International Preparatory and Secondary School 5) St. Stephen's International School ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2559 ในการนี้ 
นิสิตได้ให้ข้อมูลว่าได้รับความรู้และทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ประทับใจต่อโครงการอย่างมาก และจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานในโรงเรียนนานาชาติไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู  เป็นครูผู้สอนที่ได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต 
          ในการนี้  ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าว ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ  และเห็นว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก  และหากมีความเป็นไปได้อยากให้มีการผลักดันและขยายโอกาส
สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดย ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการได้ให้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ภาคกลางตอนบน ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนิสิต/นักศึกษา เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน การเข้าใจผู้ที่ด้อยโอกาสมากกว่า โดยทางคณะกรรมการจะมีการไปศึกษาดูงาน “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว และนอกจากนั้นจากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายต่อสถาบันอุดมศึกษาในการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเขตของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางคณะกรรมการชุดนี้จึงเห็นชอบในการรับเป็นผู้ประสานงานการดำเนินงานโครงการนี้ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

 
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children's University)
          บรรยากาศการจัด "โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children's University)" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรมท่องโลกกว้าง "ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก"
กลุ่มที่ 1 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
กลุ่มที่ 2 ท่องเรือคลองแสนแสบ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 
 
 การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา และเพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป เข้าถึงข้อมูลหลักสูตรโดยทัดเทียมกัน
 
 

โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
การจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ณ โรงเรียนหอวัง 
          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.15-13.15 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถตัดสินใจและเลือกการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชนได้ตามความถนัด ความสนใจความสามารถด้านการเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในอนาคต
 
การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  
     ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 07.45-13.30 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
 

การจัดงาน SWU Open House 2015 
     ภาพบรรยากาศการจัดงาน SWU Open House 2015 เปิดประตูสู่โลกใบใหม่กับเปิดบ้าน มศว ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพ่มเติม >>>

 

 

ประกาศ จาก มศว

 

ภาพกิจกรรมในรอบปี

ข่าวประชาสัมพันธ์