ข่าว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 63 ปี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 63 ปี  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

 

โครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

           ฝ่ายวิชาการจัดโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา  09.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม ศร 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์  ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง การบริหารหลักสูตร เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการรเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตร โดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและหัวหน้างานด้วย

javascript:void(0)
 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบของขวัญแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 

การบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 

ศ.ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันที่ 22  มิถุนายน  2558 ณ ห้องประชุม 1505 ชั้น 15 คณะศิลปกรรมศาสตร์  เพื่อให้คณาจารย์ทราบถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี 

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน  ในการมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน 

ฝ่ายวิชาการ และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2” หัวข้อเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน " โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุม ศร.101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา วันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ จะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2558 ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษาขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ โดยนิสิตได้รับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การเขียนจดหมายสมัครงานและ Resume เลือกงานอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเอง พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรในสังคมการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ทักษะการทำงาน "Team Work" เพื่อความสำเร็จ
รายละเอียด >>>

 

 

 

 
 

 

ข่าวอบรม สัมมนาทางวิชาการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร "ศรีนครินทรวิโรฒ: ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558" 

       ฝ่ายวิชาการ และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร "ศรีนครินทรวิโรฒ: ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558"  โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครูและทักษะการสอนรูปแบบต่างๆ 
2.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสายวิชาการร่วมกัน
3.บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ 1-5324
กองบริการการศึกษา 1-5665

....................................................................................

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558

ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2.คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา โทร. 1-5617, 1-5665

....................................................................................

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem based Learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558
ณ ชั้น 8 ห้อง 801 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ 1-5324
กองบริการการศึกษา โทร. 1-5617, 1-5665

....................................................................................

เสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเล่าประสบการณ์การทำวิจัยดีเด่น" วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ส่งแบบตอบรับได้ที่ e-mail: Research@dpu.ac.th หรือ โทรสาร 02-580-0064 ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิจัย โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 431, 528, 633 

กำหนดการและแบบตอบรับ

....................................................................................

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

           ฝ่ายวิชาการกำหนดจัดโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา  09.30 – 12.00 น.  ณ  มศว องครักษ์  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามวันเวลา ดังกล่าว โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการไปที่ กองบริการการศึกษา  ภายในวันที่ 23  มิถุนายน 2558  สำหรับสถานที่จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้  โปรดตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแบบตอบรับที่แนบ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ...

.....................................................................................

ฝ่ายวิชาการ และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
     รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม 2558
     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558
     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558

.....................................................................................

วิชาการสัญจร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกำหนดให้มีการจัดสัญจรไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานหลักสูตร การลงทะเบียนนิสิต การขอเพิ่ม-ลดรายวิชา การจัดทำ มคอ. 3-7 ให้กับคณบดี รองคณบดี ประหลักสูตร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง คณะ/หน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ฝ่ายวิชาการจัดสัญจร สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังกองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา โทร. 1-5674, 1-5617  

.....................................................................................

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับกองกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว มีกำหนดทั้งหมด 6 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้มีจิตสำนึกสาธารณะ และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม เรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

.....................................................................................