ทวนสอบ

ข่าว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี
งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา และเพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป เข้าถึงข้อมูลหลักสูตรโดยทัดเทียมกัน
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 25 มกราคม 2559
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ในวันที่
14 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: ภายในงานมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี ในวันที่
29 ธันวาคม 2558 ณ โถงชั้น 24 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
การจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ณ โรงเรียนหอวัง 
          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.15-13.15 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถตัดสินใจและเลือกการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชนได้ตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถด้านการเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในอนาคต
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2558 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง Active Learning 403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  
     ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 07.45-13.30 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
 

การจัดงาน SWU Open House 2015 
     ภาพบรรยากาศการจัดงาน SWU Open House 2015 เปิดประตูสู่โลกใบใหม่กับเปิดบ้าน มศว ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี  
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
 
การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยสยาม  
          ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแนะนำการศึกษาสู่คณะที่ชอบและอาชีพในฝันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
 

การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล  
          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรทาง
การศึกษาของสถาบันต่างๆ และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจ เลือกแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน
ในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา  
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 3  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสาวธวพร สุวรรณเนตร นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน
ในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

แบบฟอร์มค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะ  Download  

 

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิง
ประยงค์ุ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยมีคณะ/หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย คณะสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ครบรอบ 11 ปี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ครบรอบ 11 ปี ในวันที่ 3 กันยายน 2558

 

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลนครเชียงราย   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน
ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลนครเชียงราย ในวันที่ 3 กันยายน 2558
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

 

การอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF  
ฝ่ายวิชาการ  ร่วมกับ  สำนักคอมพิวเตอร์  จัดอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4
ในระบบ  
SWU-TQF  ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ์

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

วันที่ 4 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์
ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

การจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  

ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30-12.00 น. ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งความรู้
โดยตรงในการศึกษาต่อและอาชีพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์  ครบรอบ 40 ปี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน ในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์  ครบรอบ 40 ปี  นวันที่ 21 สิงหาคม 2558

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน ในการมอบต้นไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ นวันที่ 21 สิงหาคม 2558

 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์  ครบรอบ 40 ปี   

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี นวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคาร  คณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ได้ให้โอวาทแก่คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์

 

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประชาสัมพันธ์แนะนำทุน
โครงการ 
Newton Fund

 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประชาสัมพันธ์แนะนำทุนโครงการ Newton Fund ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน ในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี นวันที่ 11 สิงหาคม 2558

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  Active  Learning  เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง 1001  ชั้น 10  อาคารเรียนรวม  (Learning Tower)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน
ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558

 

โครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2558  
ฝ่ายวิชาการ  ได้จัดโครงการสัมมนา  เรื่อง  "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี"  ประจำปีการศึกษา  2558  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางการปฏิบัติและข้อควรรู้เกี่ยวกับการบริการด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการที่นิสิตได้รับจากมหาวิทยาลัย  และเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การบริหารด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ จากมหาวิทยาลัย

 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร "ศรีนครินทรวิโรฒ:ความเป็นครูและทักษะการสอน
ประจำปีงบประมาณ 2558"  

ฝ่ายวิชาการ และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร "ศรีนครินทรวิโรฒ: ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558" โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้  จากกรณีปัญหา (Problem based Learning: PBL)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21:  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้  จากกรณีปัญหา  (Problem based Learning: PBL)  ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558  ณ ชั้น 8 ห้อง 801 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 1  เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ "การบริหารจัดการทางด้านการศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมทั้งหัวหน้างานทุกท่าน ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 1 จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การบริหารจัดการทางด้านการศึกษา" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

เยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ  
คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  มีท่านประธานคือ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เพื่อรับฟังข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันในเครือข่ายต่อไป


 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 63 ปี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 63 ปี  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

 

โครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ฝ่ายวิชาการจัดโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา  09.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม ศร 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์  ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง การบริหารหลักสูตร เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการรเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตร โดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและหัวหน้างานด้วย

javascript:void(0)
 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบของขวัญแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 

การบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ศ.ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันที่ 22  มิถุนายน  2558 ณ ห้องประชุม 1505 ชั้น 15 คณะศิลปกรรมศาสตร์  เพื่อให้คณาจารย์ทราบถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี 

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน  ในการมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน 

ฝ่ายวิชาการ และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2” หัวข้อเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน " โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุม ศร.101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เพ่มเติม >>>

 

 

ประกาศ จาก สกอ.

 

ข่าวอบรม สัมมนาทางวิชาการ

 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ
นักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 นั้น โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้กำหนด
กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ดังนี้ 
     1. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
         ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
         ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
     2. กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
         ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ) 2559 (Thailand Research
          Expo 2016)"
         ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559
         ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
          กรุงเทพฯ    

เอกสารแนบ :: โครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ    

------------------------------------------------------------------------------------------------------