ข่าวสาร

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Dare to Change

Nopphagorn Kittikundecha 0 889

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ซึ่งอาจเป็นการจัดการเรียนการสอน active learning ในรูปแบบ onsite หรือ onlineได้ทัน ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Nopphagorn Kittikundecha 0 1970

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]
         ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning ในรายวิชา เพื่อสร้างนิสิตให้เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
     
         พิเศษ สำหรับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับเงินรางวัล
10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (สำหรับผลงานดีเด่น) และ
5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล (สำหรับผลงานระดับดี)

         สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จากทฤษฎีการเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติ”

Nopphagorn Kittikundecha 0 247

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยจัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 40 ท่าน  ในวันพุธที่ 7 และ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย อ.ดร.รังรอง สมมิตร,  อ.ดร.รุจน์ ฦาชา,  อ.ดร.นันทิณา นิลายน จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ อ.ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ จากภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมในแต่ละรุ่น และสถานที่ในการจัดอบรม

 

RSS
1345678910Last

Media