โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-based Learning

 

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"สนุกวิทย์คิดแบบในหลวง" 

 

ประกาศ

 

รายวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ -----> คลิ๊ก 

 

แบบฟอร์มการแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง (สมอ.08)

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

 
 
 
 

โครงการ Active Learning

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ 

      ด้วย ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ" ระหว่างวันที่
28 - 30 มิถุนายน 2560 ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สามารถดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการได้อย่างถูกต้อง

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560"

            ด้วย ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560" ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ นักวิชาการศึกษา รับทราบข้อมูลแผนการจัดตารางสอน และสร้างความเข้าใจในการจัดทำตารางสอน ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา/ศูนย์ ให้ตรงกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถจัดทำตารางสอนประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จทันตามกำหนด

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

         ด้วย ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  2 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) : การพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว 

             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

             ฝ่ายวิชาการจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการกำหนดคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อัตลักษณ์ด้านการสื่อสารและการรับใช้สังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการอบรมประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรได้ให้สอดคล้องกับบริบทของ มศว 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

   เจรจาความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ กับ มหาวิทยาลัย Nottingham        

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจรจาความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ กับ มหาวิทยาลัย Nottingham สหราชอาณาจักร ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

งานมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ             

               วันที่ 26 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบรางวัลให้แก่คณาจารย์
ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มศว (ประสานมิตร) โดยมีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จำนวนรวม 23 ท่าน 

Open house SWU 2016
            ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการ Open house SWU 2016 วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา: ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

              ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา: ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
 

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา: ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

             ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา: ลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ ธนาคารทิสโก้ จำกัด
(มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30-11.40 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

             รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.จันทนา เมฆสีประหลาด ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และ ผศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
บุคลากรกองบริการการศึกษา และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ อาคารประสานมิตร

 
ข่าวประชาสัมพันธ์เพ่มเติม >>>