ทวนสอบ

โครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ารับฟังข้อมูลของนิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์  ที่ได้เข้าร่วมในโครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยนิสิตได้ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนนานาชาติ 5 แห่ง  ได้แก่ 1) The Regent's International School Bangkok 2) Rasami British International School 3) St. Andrews International School Bangkok 4) Bangkok International Preparatory and Secondary School 5) St. Stephen's International School ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2559  ในการนี้  นิสิตได้ให้ข้อมูลว่าได้รับความรู้และทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง  ประทับใจต่อโครงการอย่างมาก  และจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในโรงเรียนนานาชาติไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู  เป็นครูผู้สอนที่ได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต 
          ในการนี้  ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้กล่าว  ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ  และเห็นว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก  และหากมีความเป็นไปได้อยากให้มีการผลักดันและขยายโอกาสสำหรับสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป

ประกาศ จาก สกอ.

 

ข่าว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบ 5 ปี
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบ 5 ปี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2559 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้อง 505 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 16 ปี 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทนในการแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ โถงบริเวณชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ครบรอบ 4 ปี 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ครบรอบ 4 ปี
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
 
 
ศิษย์เก่าดีเด่น
             ขอแสดงความยินดีกับ  ศาสตราจารย์  ดร. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ  รักษาราชการแทน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  ประเภทวิชาการ/วิจัย  
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล
 

โครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ารับฟังข้อมูลของนิสิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์  ที่ได้เข้าร่วมในโครงการนำร่องการศึกษาดูงานของนิสิตด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยนิสิตได้ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนนานาชาติ 5 แห่ง  ได้แก่ 1) The Regent's International School Bangkok
2) Rasami British International School 3) St. Andrews International School Bangkok 4) Bangkok International Preparatory and Secondary School 5) St. Stephen's International School ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2559  ในการนี้  นิสิตได้ให้ข้อมูลว่าได้รับความรู้และทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง  ประทับใจต่อโครงการอย่างมาก  และจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในโรงเรียนนานาชาติไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู  เป็นครูผู้สอนที่ได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต 
          ในการนี้  ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้กล่าว  ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ  และเห็นว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก  และหากมีความเป็นไปได้อยากให้มีการผลักดันและขยายโอกาสสำหรับสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
อุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดย ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการได้ให้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ
ภาคกลางตอนบน ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในการ
สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนิสิต/นักศึกษา เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน การเข้าใจผู้ที่ด้อยโอกาสมากกว่า โดยทางคณะกรรมการ
จะมีการไปศึกษาดูงาน “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มศว จังหวัดสระแก้ว และนอกจากนั้นจากการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายต่อสถาบันอุดมศึกษาในการนำองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเขตของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางคณะกรรมการชุดนี้จึงเห็นชอบในการรับเป็นผู้ประสานงานการดำเนินงานโครงการนี้ในสถาบัน
อุดมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน

 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 21 ปี 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 21 ปี
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 14 ชั้น 1 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(SWU Thailand Children's University)

          บรรยากาศการจัด "โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children's University)" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรมท่องโลกกว้าง "ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก"
กลุ่มที่ 1 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
กลุ่มที่ 2 ท่องเรือคลองแสนแสบ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี
งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา และเพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป เข้าถึงข้อมูลหลักสูตรโดยทัดเทียมกัน
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 25 มกราคม 2559
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ในวันที่
14 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: ภายในงานมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี ในวันที่
29 ธันวาคม 2558 ณ โถงชั้น 24 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
การจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ณ โรงเรียนหอวัง 
          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.15-13.15 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถตัดสินใจและเลือกการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชนได้ตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถด้านการเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในอนาคต
 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2558 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง Active Learning 403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  
     ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 07.45-13.30 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
 

การจัดงาน SWU Open House 2015 
     ภาพบรรยากาศการจัดงาน SWU Open House 2015 เปิดประตูสู่โลกใบใหม่กับเปิดบ้าน มศว ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี  
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
 
การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยสยาม  
          ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแนะนำการศึกษาสู่คณะที่ชอบและอาชีพในฝันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
 

การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล  
          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรทาง
การศึกษาของสถาบันต่างๆ และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจ เลือกแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาราชการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน
ในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพลศึกษา  
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 3  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสาวธวพร สุวรรณเนตร นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน
ในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

แบบฟอร์มค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะ  Download  

 

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิง
ประยงค์ุ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยมีคณะ/หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย คณะสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ครบรอบ 11 ปี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ครบรอบ 11 ปี ในวันที่ 3 กันยายน 2558

 

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลนครเชียงราย   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน
ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลนครเชียงราย ในวันที่ 3 กันยายน 2558
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

 

การอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF  
ฝ่ายวิชาการ  ร่วมกับ  สำนักคอมพิวเตอร์  จัดอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4
ในระบบ  
SWU-TQF  ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ์

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

วันที่ 4 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ  โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์
ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

การจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  

ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30-12.00 น. ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งความรู้
โดยตรงในการศึกษาต่อและอาชีพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์  ครบรอบ 40 ปี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน ในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์  ครบรอบ 40 ปี  นวันที่ 21 สิงหาคม 2558

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน ในการมอบต้นไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ นวันที่ 21 สิงหาคม 2558

 
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์  ครบรอบ 40 ปี   

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 40 ปี นวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคาร  คณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ได้ให้โอวาทแก่คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์

 

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประชาสัมพันธ์แนะนำทุน
โครงการ 
Newton Fund

 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประชาสัมพันธ์แนะนำทุนโครงการ Newton Fund ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี   

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นตัวแทน ในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี นวันที่ 11 สิงหาคม 2558

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  Active  Learning  เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง 1001  ชั้น 10  อาคารเรียนรวม  (Learning Tower)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  

 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน
ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558

 

โครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2558  
ฝ่ายวิชาการ  ได้จัดโครงการสัมมนา  เรื่อง  "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี"  ประจำปีการศึกษา  2558  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวทางการปฏิบัติและข้อควรรู้เกี่ยวกับการบริการด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการที่นิสิตได้รับจากมหาวิทยาลัย  และเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การบริหารด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ จากมหาวิทยาลัย

 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร "ศรีนครินทรวิโรฒ:ความเป็นครูและทักษะการสอน
ประจำปีงบประมาณ 2558"  

ฝ่ายวิชาการ และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร "ศรีนครินทรวิโรฒ: ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558" โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้  จากกรณีปัญหา (Problem based Learning: PBL)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21:  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้  จากกรณีปัญหา  (Problem based Learning: PBL)  ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558  ณ ชั้น 8 ห้อง 801 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 1  เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ "การบริหารจัดการทางด้านการศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมทั้งหัวหน้างานทุกท่าน ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)" รุ่นที่ 1 จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การบริหารจัดการทางด้านการศึกษา" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

เยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ  
คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  มีท่านประธานคือ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เพื่อรับฟังข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันในเครือข่ายต่อไป


 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 63 ปี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 63 ปี  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

 

โครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ฝ่ายวิชาการจัดโครงการสัญจร เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา  09.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม ศร 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์  ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง การบริหารหลักสูตร เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการรเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตร โดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและหัวหน้างานด้วย

javascript:void(0)
 

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบของขวัญแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 

การบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ศ.ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันที่ 22  มิถุนายน  2558 ณ ห้องประชุม 1505 ชั้น 15 คณะศิลปกรรมศาสตร์  เพื่อให้คณาจารย์ทราบถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี 

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา  ธเนศพงศ์ธรรม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน  ในการมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน 

ฝ่ายวิชาการ และกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2” หัวข้อเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน " โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุม ศร.101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เพ่มเติม >>>

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ

“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 • 22 April 2016
 • Author: benjawank
 • Number of views: 49
 • Comments: 0
วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ โถงชั้น 24 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 22 April 2016
 • Author: benjawank
 • Number of views: 54
 • Comments: 0
การจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง

การจัดกิจกรรม "เรียนรู้เส้นทางการศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใส" ตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.15-13.15 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง

 • 22 April 2016
 • Author: benjawank
 • Number of views: 55
 • Comments: 0
RSS
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียนตำราและหนังสือ

     ด้วย ฝ่ายวิชาการ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น  เรื่อง  การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนตำราหรือหนังสือเพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวนของคณาจารย์ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มจำนวนตำราหรือหนังสือที่ผลิตโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 801, 802 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 1-5617

>>> สมัครเข้าร่วมอบรม <<<

>>> กำหนดการ <<<
 

***********************************

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ "Social Innovation for Social Enterprise"     

     ด้วย คณะสังคมศาสตร์ มีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ "Social Innovation for Social Enterprise" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอองค์ความรู้และมุมมองด้าน Social Innovation for Social Enterprise เพื่อให้เกิดการรับรู้การเรียนรู้ในสังคมไทย สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนและผู้สนใจ  
     ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานได้ที่  http://soc.swu.ac.th  หรือส่งแบบตอบรับที่ e-mail: swuseconference@gmail.com ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.นนทพร มีศิริ (ผู้ประสานงาน) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 11722, 11728 
โทรสาร 02-664-4214

***********************************