Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

โครงการ Dare to change
Dare to Change

โครงการ Dare to change

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงาน และเป็นตัวแทนรับมอบเงินรางวัลสนับสนุนโครงการจากคุณชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บรรยายพิเศษในงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน ประจำปี 2566

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน ประจำปี 2566

ด้วยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างสูงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาธุรกิจให้กับนักศึกษา จึงขอแสดงความประสงค์ในการรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกงานตามโปรแกรม โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Dare to Change

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตามที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active learning รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ดีมากและดี ตามเอกสารแนบ

พิธีมอบรางวัลกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจาก ควอท. และ สป.อว.

พิธีมอบรางวัลกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจาก ควอท. และ สป.อว.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ ทั้งด้านการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางด้านการศึกษา

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ใน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในหัวข้อ "CWIE พัฒนาพลังคนสรรมถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ในวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Application  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย
ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

RSS
123

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Srinakharinwirot University
Back To Top