Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE
Dare to Change

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา] 

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
                     ประเภทที่ 1: การจัดการเรียนการสอน Active learning 
                     ประเภทที่ 2: สื่อการเรียนการสอน
                     ประเภทที่ 3: การวิจัยในชั้นเรียน

  รางวัล สำหรับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ละหัวข้อจะได้รับเงินรางวัล

         15,000 บาท (สำหรับผลงานดีเด่น)
         10,000 บาท (สำหรับผลงานระดับดีมาก)
 และ 5,000 บาท (สำหรับผลงานระดับดี)

         สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

โครงการ Dare to change
Dare to Change

โครงการ Dare to change

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงาน และเป็นตัวแทนรับมอบเงินรางวัลสนับสนุนโครงการจากคุณชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บรรยายพิเศษในงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Dare to Change

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตามที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active learning รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ดีมากและดี ตามเอกสารแนบ

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ DARE TO CHANGE
Dare to Change

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ DARE TO CHANGE

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดทำผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ดังนั้นฝ่ายจัดโครงการจึงมีการนำเกณฑ์การสมัครข้อ 2. เป็นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา 2564-2565 ออก โดยสามารถส่งรายวิชาในปีการศึกษาใดก็ได้ และเพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

RSS

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top