Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

โครงการอบรมการออกแบบหลักสูตรออนไลน์บนระบบการศึกษาตลอดชีวิตและระบบคลังหน่วยกิต
อบรม

โครงการอบรมการออกแบบหลักสูตรออนไลน์บนระบบการศึกษาตลอดชีวิตและระบบคลังหน่วยกิต

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรออนไลน์บนระบบการศึกษาตลอดชีวิตและระบบคลังหน่วยกิต ในโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ออบรมหลักการออกแบบหลักสูตรและสื่อวิดีทัศน์สำหรับหลักสูตรออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพแก่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ และอาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม เมื่อวันที่ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรม เรื่อง "การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
อบรม

การอบรม เรื่อง "การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST)

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) การอบรม เรื่อง "การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามแนว OBE โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การบรรยาย หัวข้อ การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมฟอร์จูน กรุงเทพฯ

โครงการอบรม “ACADEMIC DEVELOPMENT TRAINING” IN JUNE 2022

โครงการอบรม “ACADEMIC DEVELOPMENT TRAINING” IN JUNE 2022

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเขียนหนังสือ/ตำราทางวิชาการ" เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  โดยอาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมไว้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ทางฝ่ายวิชาการจะส่งเมลขอคำยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง และสำหรับอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมที่ไม่เคยสมัครไว้สามารถสมัครเข้าร่วมโดยสแกน QR Code 

#SWUBEST #AcademicDevelopmentTranining #ทีมมศว

โครงการอบรม “SWU - BEST: EFFECTIVE ONLINE TEACHING” รุ่นที่ 7

โครงการอบรม “SWU - BEST: EFFECTIVE ONLINE TEACHING” รุ่นที่ 7

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรก  หรือเข้าร่วมแล้วแต่ยังเรียนไม่จบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ใน รุ่นที่ 7  ซึ่งจะเปิดระบบ https://moodle.swu.ac.th ให้เข้าเรียนได้ผ่านออนไลน์  ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  และสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

**สำหรับอาจารย์ที่เริ่มเรียนไปแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่จบ  สามารถกลับมาเรียนต่อได้ในรุ่นที่ 7 นี้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  (เรียนต่อจากเดิม)**

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

โครงการอบรม “SWU - BEST: EFFECTIVE ONLINE TEACHING” หลักสูตรในระดับ ADVANCE หัวข้อ “A1 การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นสำหรับการตัดต่ออย่างง่าย” รุ่นที่ 3

โครงการอบรม “SWU - BEST: EFFECTIVE ONLINE TEACHING” หลักสูตรในระดับ ADVANCE หัวข้อ “A1 การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นสำหรับการตัดต่ออย่างง่าย” รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวน  คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมโครงการ “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ในระดับพื้นฐาน (B1 - B7)  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในระดับ Advance โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ SWU Moodle https://moodle.swu.ac.th  ในหลักสูตร 

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ในระหว่างเดือนมิถุนายน
เพื่อช่วยสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามวิธีการสมัครเข้าร่วม  และรายละเอียดของการอบรมในแต่ละหัวข้อ ได้จากการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายวิชาการทางแบนเนอร์ของมหาวิทยาลัย, เฟสบุ๊คของPRswu, เฟสบุ๊คของฝ่ายวิชาการ และเวปไซต์ของฝ่ายวิชาการ ในลำดับต่อไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์ 02-649-5000 #15665 หรือ 08-6523-1660 หรือที่ Line ID: d_mutita
#SWUBEST #ทีมมศว

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
อบรม

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ขอเชิญคณาจารย์ มศว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Application
หัวข้อในการอบรม “แนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ QR Code หรือ https://forms.gle/zh2nR7jCxeqCxeo78

RSS
12

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top