Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ใน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในหัวข้อ "CWIE พัฒนาพลังคนสรรมถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ในวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Application  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย
ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Academic Development Training” ครั้งที่ 4  (อาจารย์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการจัดโครงการรวมทั้งหมด ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3LsAErh)

 

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล

บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและการเข้าร่วมทำงาน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
CWIE

บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและการเข้าร่วมทำงาน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 14.00น.

บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและการเข้าร่วมทำงาน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณทนงชาย เจษฎารักษ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 3 บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน) กรุงเทพฯ

ภาพถ่าย : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

พิธีรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคม ควอท.

พิธีรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคม ควอท.

วันที่ 23 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ซึ่งในปี 2566 นี้ รศ. ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคม ควอท. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ประจำปี 2566 ในงานประชุมได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯกล่าวปาฐกถาและเป็นผู้มอบรางวัลให้กับมหาวิทยาลัยและอาจารย์ต้นแบบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นตัวแทนรับมอบโล่ฯ เกียรติคุณ และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กล่าวเปิดงาน

ภาพถ่าย : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

RSS
12

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top