Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน ประจำปี 2566

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน ประจำปี 2566

ด้วยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างสูงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาธุรกิจให้กับนักศึกษา จึงขอแสดงความประสงค์ในการรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกงานตามโปรแกรม โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

บริษัท ไดมอนด์ ฮันเตอร์ส จำกัด เปิดรับนิสิตที่สนใจทำงานหรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2566

บริษัท ไดมอนด์ ฮันเตอร์ส จำกัด เปิดรับนิสิตที่สนใจทำงานหรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2566

ทางบริษัท ไดมอนด์ ฮันเตอร์ส จำกัด เปิดรับนิสิตที่สนใจทำงานหรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2566 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงกับนิสิตในอนาคต

โดยทางบริษัทได้แนบข้อมูล ที่ตั้ง ตำแหน่ง ลักษณะงาน ตามเอกสารแนบ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวเกวลี อึ้งรุ่งเรืองกุล โทรศัพท์ 082-657-1412 หรือ Email : adm.diahunters@gmail.com

THE STANDARD INTERN เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต-นักศึกษา ในตำแหน่ง EVENT CREATIVE

THE STANDARD INTERN เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต-นักศึกษา ในตำแหน่ง EVENT CREATIVE

THE STANDARD INTERN เปิดรับสมัครน้องๆ นิสิต-นักศึกษาที่สนใจเรียนรู้งานด้าน Event มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานกับเรา ในตำแหน่ง EVENT CREATIVE คิดสร้างสรรค์งานอีเวนต์ทั้ง Online และ On-Ground สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, 3D และ GG SketchUp ได้
.
สนใจสมัครและดูตำแหน่งฝึกงานอื่นๆ ได้ที่ https://thestandard.co/career/internship/internship/

Universal Music Thailand เปิดรับสมัคร 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩: 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 & 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫

Universal Music Thailand เปิดรับสมัคร 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩: 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 & 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫

📢 Universal Music Thailand เปิดรับสมัคร 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩: 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 & 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 🎨 สายออกแบบ สายตัดต่อ สายสร้างสรรค์ 
สามารถยื่น Resume และ ผลงานมาได้เลยที่ digitalmarketing.umt@gmail.com

SCG เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

SCG เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566


SCG เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566
รับสมัคร 7 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2566
สัมภาษณ์ 21 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566
ประกาศผล 22 กันยายน 2566
สามารถแสกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพื่อเติม

บริษัท ยี้ไห่ ฟู้ด จำกัด เปิดรับนิสิตที่สนใจทำงานหรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัท ยี้ไห่ ฟู้ด จำกัด เปิดรับนิสิตที่สนใจทำงานหรือต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ด้วยบริษัท ยี้ไห่ ฟู้ค (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการธุรกิจค้านอาหารที่มีผู้ประกอบกิจการเป็นชาวต่างชาติ(ชาวจีน)เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะเปิดกิจการเต็มรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังต้องการรับนักศึกษาใหม่เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิ
ไปจนถึงภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน) ทางบริษัท ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการประชาสัมพันธ์องค์กรของเราเพื่อเป็นทางเลือกในการสนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำหลังจาก
สำเร็จการศึกษา และเปิด โอกาสให้ทางเลือกนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้ส่งประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณารับ
การฝึกงานกับทางบริษัท ฯ

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ใน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในหัวข้อ "CWIE พัฒนาพลังคนสรรมถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ในวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Application  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย
ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

RSS
12

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Srinakharinwirot University
Back To Top