Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

โครงการ Dare to change
Dare to Change

โครงการ Dare to change

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงาน และเป็นตัวแทนรับมอบเงินรางวัลสนับสนุนโครงการจากคุณชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บรรยายพิเศษในงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Dare to Change

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตามที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active learning รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ดีมากและดี ตามเอกสารแนบ

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ DARE TO CHANGE
Dare to Change

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ DARE TO CHANGE

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดทำผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ดังนั้นฝ่ายจัดโครงการจึงมีการนำเกณฑ์การสมัครข้อ 2. เป็นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา 2564-2565 ออก โดยสามารถส่งรายวิชาในปีการศึกษาใดก็ได้ และเพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

RSS

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Srinakharinwirot University
Back To Top