Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล

 

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล

ประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ด้วยวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีการจัดประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ชั้น18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี  มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน

RSS

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top