Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. รู้จักเรา
  3. วิชาการและหลักสูตร
  4. นิสิต
  5. พัฒนาการเรียนการสอน
  6. เผยแพร่
  7. สถิติ
  8. ติดต่อเรา

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

โครงการอบรมการออกแบบหลักสูตรออนไลน์บนระบบการศึกษาตลอดชีวิตและระบบคลังหน่วยกิต
อบรม

โครงการอบรมการออกแบบหลักสูตรออนไลน์บนระบบการศึกษาตลอดชีวิตและระบบคลังหน่วยกิต

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรออนไลน์บนระบบการศึกษาตลอดชีวิตและระบบคลังหน่วยกิต ในโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่ออบรมหลักการออกแบบหลักสูตรและสื่อวิดีทัศน์สำหรับหลักสูตรออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพแก่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ และอาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม เมื่อวันที่ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE
Dare to Change

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา] 

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
                     ประเภทที่ 1: การจัดการเรียนการสอน Active learning 
                     ประเภทที่ 2: สื่อการเรียนการสอน
                     ประเภทที่ 3: การวิจัยในชั้นเรียน

  รางวัล สำหรับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ละหัวข้อจะได้รับเงินรางวัล

         15,000 บาท (สำหรับผลงานดีเด่น)
         10,000 บาท (สำหรับผลงานระดับดีมาก)
 และ 5,000 บาท (สำหรับผลงานระดับดี)

         สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

โครงการ Dare to change
Dare to Change

โครงการ Dare to change

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงาน และเป็นตัวแทนรับมอบเงินรางวัลสนับสนุนโครงการจากคุณชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บรรยายพิเศษในงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน ประจำปี 2566

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน ประจำปี 2566

ด้วยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดตั้งโครงการ TCPP Internship Program เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาและสัมผัสประสบการณ์ทำงาน พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างสูงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาธุรกิจให้กับนักศึกษา จึงขอแสดงความประสงค์ในการรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกงานตามโปรแกรม โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Dare to Change

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รางวัลโครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตามที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active learning รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ดีมากและดี ตามเอกสารแนบ

พิธีมอบรางวัลกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจาก ควอท. และ สป.อว.

พิธีมอบรางวัลกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจาก ควอท. และ สป.อว.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ ทั้งด้านการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางด้านการศึกษา

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ใน วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในหัวข้อ "CWIE พัฒนาพลังคนสรรมถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ในวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Application  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิชาการ ระเบียบวินัย
ทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

RSS
1234

รู้จักเรา | ติดต่อ | หลักสูตร | ความเป็นส่วนตัว | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Srinakharinwirot University
Back To Top